ایسنا

یارانه خانوارهایی که مانع تحصیل فرزندان‌ شوند، قطع می‌شود