مجله بانوان

/

مذهبی

/

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

[ تیمم بر چه چیزهایی صحیح است, آموزش تیمم, تيمم, تیمم بجای غسل, چگونگی تیمم کردن, تیمم کردن, احکام تیمم, آموزش تییم تصویری, شرایط تیمم, آموزش تصویری تیمم, تيمم آموزش تیمم تیمم بر چه چیزهایی صحیح است, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

آموزش تصویری تیمم,شرایط تیمم

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

* تیمم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد به چیز دیگر تیمم نکند و اگر خاک نباشد، با ریگ و اگر ریگ نباشد، با کلوخ و چنان چه کلوخ هم نباشد، با سنگ تیمم نماید.* تیمم برسنگ گچ و سنگ آهک صحیح است و با بودن چیزی که تیمم بر آن صحیح است. احوط آن است که به گچ و آهک پخته تیمم نکند.* اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری که در فرش و لباس و مانند اینها نشسته اگر ظاهر است تیمم کند و اگر گرد و غبار آنها ظاهر نیست، ولی وقتی دست به آن می‎زنند گرد برمی‎خیزد، احتیاط جمع بین تیمم به آن و تیمم به گل است و چنان چه اصلا گرد پیدا نشود، باید به گل تیمم کند و اگر گل هم پیدا نشود، احتیاط آن است که نماز را بدون تیمم بخواند ولی واجب است بعداً قضای آن را به جا آورد.* اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند، تیمم به گرد باطل است و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید، تیمم به گل باطل می‎باشد.* کسی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنان چه ممکن است، باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید، و اگر ممکن نیست و چیزی هم که تیمم به آن صحیح است ندارد، احتیاط آن است که با برف یا یخ، اعضای وضو یا غسل را نمناک کند و اگر این هم ممکن نیست به یخ یا برف تیمم نماید ولی در هر دو صورت نمازی را که خوانده باید قضا کند.* اگر با خاک و ریگ چیزی ـ مانند کاه ـ که تیمم به آن باطل است مخلوط شود، نمی‎توان به آن تیمم کرد ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد، که در خاک یا ریگ از بین رفته حساب شود، تیمم به آن خاک و ریگ صحیح است.* اگر چیزی ندارد که بر آن تیمم کند چنان چه ممکن است، باید به خریدن و مانند آن تهیه نماید.* تیمم به دیوار گلی صحیح است و احتیاط مستحب آن است که با بودن زمین یا خاک خشک، به زمین یا خاک نمناک تیمم نکند.* چیزی که بر آن تیمم می‎کند، باید پاک باشد و اگر چیز پاکی که تیمم به آن صحیح است ندارد، احتیاط آن است که نماز را بی‎تیمم بخواند ولی واجب است بعد قضای آن را به جا آورد.* اگر یقین داشته باشد که تیمم به چیزی صحیح است و به آن تیمم نماید، بعد بفهمد تیمم به آن باطل بوده، نمازهایی را که با آن تیمم خوانده، باید دوباره بخواند.* چیزی که بر آن تیمم می‎کند مکان آن چیز باید غصبی نباشد، پس اگر بر خاک غصبی تیمم کند، یا خاکی را که مال خود او است بی‎اجازه، در ملک دیگری بگذارد و بر آن تیمم کند، باطل است.* تیمم در فضای غصبی باطل است پس اگر در ملک خود، دست‎ها را به زمین بزند، و بی‎اجازه داخل ملک دیگری شود و دست‎ها را به پیشانی بکشد باطل است.* تیمم به چیز غصبی، یا در فضای غصبی یا بر چیزی که در ملک غصبی است، در صورتی باطل است که انسان بداند غصب است و عمداً تیمم کند و چنان چه نداند یا فراموش کرده باشد، تیمم صحیح است، ولی اگر چیزی را خودش غصب کند و فراموش کند که غصب کرده و بر آن تیمم کند، یا ملکی را غصب نماید و فراموش کند که غصب کرده و چیزی را که بر آن تیمم می‎کند در آن ملک بگذارد، یا در فضای آن ملک تیمم نماید، باطل است.* کسی که در جای غصبی حبس است، اگر آب و خاک آنجا غصبی است، باید با تیمم نماز بخواند.* مستحب است چیزی که بر آن تیمم می‎کند، گردی داشته باشد که به دست بماند و بعد از زدن دست بر آن، مستحب است دست را بتکاند که گرد آن بریزد.* تیمم به زمین گود و خاک جاده و زمین شوره زاری که نمک روی آن را نگرفته مکروه است و اگر نمک روی آن را گرفته باشد، باطل است.

منبع:aviny.com