مجله بانوان

/

مذهبی

/

آموزش تیمم تصویری

[ شرایط تیمم, روش تیمم کردن, روش تیمم, تیمم بر چه چیزهایی, تیمم بدل از غسل جنابت, وضو و تیمم, احکام تیمم, نحوه تیمم, تیمم بدل از غسل, آموزش تیمم تصویری, طریقه تیمم کردن, چگونگی تیمم, اموزش تیمم, طریقه تیمم, آموزش تیمم, تیمم, روش تیمم کردن نحوه تیمم شرایط تیمم, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد:

1 - پیدا نکردن آب

2 - مشقت بیش از حد

3 - ترس از ضرر

4 - نیاز به آب براى حفظ جان

5 - نیاز به آب براى تطهیر

6 - نداشتن آب مباح

7 - نداشتن وقت براى وضو یا غسل

,شرایط تیمم,طریقه تیمم کردن,آموزش تیمم تصویری,تیمم بدل از غسل

آموزش تیمم

,شرایط تیمم,طریقه تیمم کردن,آموزش تیمم تصویری,تیمم بدل از غسل

آموزش تصویری تیمم

,شرایط تیمم,طریقه تیمم کردن,آموزش تیمم تصویری,تیمم بدل از غسل

روش تیمم کردن

,شرایط تیمم,طریقه تیمم کردن,آموزش تیمم تصویری,تیمم بدل از غسل

منبع:cloob.com