مجله بانوان

/

سلامت

/

چگونه عادات منفی را از بین ببریم

[ خودشناسی, رشد شخصی, روان شناسی, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

چگونه عادات منفی  را از بین ببریم؟

سال هاست که روان شناسان بر اهمیت خودباوری یا به اصطلاح "خودیاری" در تغییر رفتار مخرب یا ترک عادات منفی تاکید می کنند.
طی مطالعه ای که در دانشگاه هاروارد انجام گرفت 92% افراد اقرار کردند یک مکالمه واکنشی برای رها شدن از عادات منفی شان کافی است. حال این سوال پیش می آید که آیا می توان این مکالمه را شخصا با خود داشته باشیم؟ گام هایی که در این مکالمه خواهیم داشت در مطلب زیر آمده اند:

1. مکالمه با خود را با احترام آغاز کنید، زیاد این کار را به تعویق نیندازید و زیاد هم به خود سخت نگیرید.

2. آنچه خود شاهد آن بوده اید را در مکالمه در نظر بگیرید و در آن واحد فقط یک رفتار نادرست را مورد بررسی قرار دهید.

3. برای آنچه که مشاهده کرده اید شواهد و مستندات داشته باشید.

4. به خود اجازه پاسخگویی دهید و از قضاوت کردن خودداری کنید. فقط به صورت سوال و جواب با خود صحبت کنید.

5. خود را ترغیب کنید تا برای حل مساله دست به کار شوید، به حرف های خود گوش دهید، به آنها اعتماد کنید و شجاعت اصلاح اشکالاتی که در این مکالمه با خود دریافته اید را داشته باشید.

6. تصمیمات خود را بازنگری کنید، نتایج احتمالی و نگرانی های موجود را در نظر بگیرید و سپس تصمیم را نهایی کنید.

7. رفتاری که تصمیم گرفته اید تغییر دهید را عملی کنید و به خود اعتماد کنید که قادر به انجام آن خواهید بود. به این ترتیب بببینید قابلیت انجام این کار را دارید یا نه.
چگونه عادات منفی را از بین ببریم؟