مجله بانوان

/

مذهبی

/

آیا فرشتگان نیز دارای عقل می باشند

[ نام فرشتگان خدا, عکس فرشتگان, فرشتگان و شیاطین, فرشتگان الهی, ارتباط با فرشتگان, اسامی فرشتگان, فرشتگان, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

عکس فرشتگان,نام فرشتگان خدا

عقل ابزارى معطوف به معاش است


عقل دارای معانی متعددی است و استناد بیشتر این معانی به ملائکه صحیح است؛ و مطمئناً فرشتگان نیز از قدرت عقل به این معانی بهره مندند:1. عقل به معنای درک و تمییز خیر از شر.2. عقل به معنای خود اشعاری و خود آگاهی.3. عقل به معنای قدرتی که به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آید.دلیل این ادعا آیات و روایاتی است که جایگاه و وظایف فرشتگان را بیان می کنند.البته، برخی از معانی عقل را نمی توان به فرشتگان استناد داد؛ و آن عبارت است از عقل حسابگر و ابزاری.توضیح این که گاهی مقصود از عقل همان چیزی است که در فرهنگ غرب به "عقل ابزارى"، "عقل جزئى‏"، یا "عقل استدلال گر" نیز یاد می شود. این عقل ابزارى معطوف به دنیا و زندگى دنیوى است و کارى با آخرت انسان ندارد. عقلى است که ابزار رسیدن به امیال و شهوات انسان را فراهم می کند؛ از این رو این عقل در طول شهوت و در خدمت آن است، نه در عرض و معارض آن. جهت گیرى اصلى عقلانیت ابزارى و حسابگر در این اصطلاح، تسلط آدمى بر طبیعت است.

عقل ابزارى معطوف به معاش است، و به طور کلى عبارت است از قدرت و شعورى که انسان با استفاده از آن به معاش خود سامان می دهد و به زندگى دنیوى مطلوبش دست می یابد روشن است چنین عقلی را نمی توان به فرشتگان نسبت داد.

منبع: afkarnews.ir