خرید اینترنتی کفی افزایش قد

روابط بزرگسالی  تحت تاثیر وابستگی های کودکی هستند!

"دلبستگی" یا "Attachment" به هر نوع رفتار یا عملی گفته می شود که موجب وابستگی یک فرد به فرد دیگری می شود و فردی که به آن تکیه می کنیم دارای قابلیت های بیشتر و بهتری در مدارا با دنیای پیرامون است. این نوع رفتار ها در تمام زندگی اتفاق می افتند ولی بیش تر در کودکی و هنگام ترس نمود پیدا می کنند. در تحقیقی که بر انواع وابستگی انجام شد آن ها را به 3 دسته تقسیم کرده اند: وابستگی ایمن، وابستگی ناامن مقاومتی و وابستگی ناامن اجتنابی.
نوع وابستگی که فرد در کودکی تجربه می کند در بزرگسالی نیز در روابط عاطفی تکرار می شود و حتی گاهی پیش می آید بر اساس آن ها شخص مورد نظر خود را انتخاب کنیم.

نتایج مربوط به روابط ناشی از نوع وابستگی

بسیاری از محققان وابستگی را از دو زاویه اجتناب و اضطراب می بینند، سطح اضطراب و وابستگی افراد در انتخاب همسر نیز تاثیرگذار است. معمولا افرادی که از اضطراب زیادی رنج می برند دوست دارند همیشه در کنار همسرشان باشند زیرا از طرد شدن و رها شدن واهمه دارند این افراد وقتی نزدیک همسرشان نیستند احساس ناامنی می کنند و اکثرا به این فکر هستند که چه اتفاقات بدی ممکن است رخ دهد.

سطح اجتناب در افراد نیز به میزان راحتی فرد با نزدیکی احساسی مربوط است. افرادی که میزان اجتناب بیشتری دارند وقت زیادی را بر روابط خود صرف نمی کنند و از لحاظ احساسی و روانی از همسر خود مستقل هستند. افرادی که حالت اجتنابی را دارا هستند از ترس آن که همسر خود را از دست بدهند سعی می کنند زیاد به او نزدیک نشوند.

در تحقیقی که بر روی 116 زوج کانادایی انجام شد؛ به این نتیجه رسیدند که افرادی با سطح بالای اضطراب و اجتناب کمتر از زندگی عاطفی و جنسی خود راضی هستند؛ و در مقابل افرادی که دارای سطح اضطراب و اجتناب پایین بودند دارای وابستگی ایمن هستند و از روابط سالمی برخوردارند.
روابط بزرگسالی تحت تاثیر وابستگی های کودکی هستند!