مجله بانوان

/

مذهبی

/

آیا می توان تا پایان اذان صبح سحری خورد

[ خوردن سحری هنگام اذان صبح, حکم سحری, احکام روزه, خوردن سحری بعد از اذان صبح, زمان خوردن سحری, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

خوردن سحری هنگام اذان صبح,حکم خوردن سحری هنگام اذان صبح حکم خوردن سحری در هنگام و بعد از اذان صبح آیا خوردن سحری هنگام اذان صبح صحیح است؟ موقع سحر تا چه زمانی می توان به خوردن و آشامیدن ادامه داد؟ اگر کسی نداند که اذان صبح را گفته اند و سحری بخورد چه حکمی دارد؟

خوردن سحری هنگام اذان صبح چه حکمی دارد؟
نظر همه مراجع بر این بوده و گفته اند اگر روزه دار از شروع اذان تا آخر آن چیزی بخورد و بیاشامد روزه اش باطل می شود و کفاره بر او واجب شده و باید قضای آن روزه را نیز بگیرد. همه علما از باب احتیاط واجب گفته اند که به مجرد دخول وقت هیچ کس حق ندارد به خوردن و آشامیدن ادامه دهد و اگر در لحظه اذان چیزی در دهان داشت باید بیرون بیاورد. من با اینکه میدونستم اذان صبح ساعت 4:40دقیفه هست.سحر بیدار شدم خواب الود بودم متوجه نشدم اذان گذشته و سحری خوردم تا 5:40 که منتظر اذان بودم.روزه من قبول هست؟اگر کسی نداند که اذان صبح را گفته اند و سحری بخورد بعد از آن متوجه شود که اذان صبح را گفته اند آیا روزه قبول است؟


آیت الله خامنه ای: اگر بعد از طلوع فجر سحری خورده باشد روزه باطل است.آیت الله مکارم شیرازی: اگر بدون آن که تحقیق کند صبح شده یا نه، یا بعد از تحقیق، شک یا گمان کند که صبح شده است و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده روزه باطل است و اگر روزه ماه رمضان استآیت الله وحید: خیر باطل است.آیت الله شبیری: خیر باطل است.ایت الله سیستانی: روزه باطل استآیت الله فاضل: اگر بعد از اذان صبح سحری خورده اید روزه آن روز باطل است و در غیر ماه رمضان اگر بعد از اذان هرچند به گمان اینکه هنوز صبح نشده سحری بخورید روزه باطل می شود. تنها درماه رمضان اگر کسی تحقیق کند و بعد از تحقیق اطمینان کند که هنوز اذان نشده و سحری بخورد و بعد بفهمد بعد از اذان صبح سحری خورده روزه اش صحیح است و در غیر ماه رمضان باطل است.گردآوری: بخش مذهبی بیتوته